Our customers

สมศรีมีเสื้อพรŒอมที่จะตอบสนองความตŒองการของสินคŒา แบรนด รวมไปถึงองคกรของคุณ ดŒวยเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ออกแบบ ผลิต สกรีน และป˜ก ครบจบที่เดียว

ตัวอย่างงานสกรีน

ชนิดผ้าและราคาเสื้อสำหรับสกรีน

**ทางเรามีบริการ QC & Pack อย่างดี **

ตารางขนาดสกรีน

ราคางานสกรีน

1. สกรีนธรรมดา (Silk Screen)

ราคา สีและจุดแรก 10 บาท สีและจุดถัดไป 5 บาท

สียาง

ข้อดี = ผิวสัมผัสเรียบ
ข้อจำกัด = ไม‹เหมาะกับงานที่มีรายละเอียด เล็กมาก เพราะงานสกรีนอาจไม‹คมไดŒ

สีจม

ข้อดี = เนื้อสกรีนจมไปกับเนื้อผŒา ใหŒ ความ รูŒสึกเนื้อสกรีนเปšนเนื้อเดียวกับเสื้อ
ขŒอจำกัด = เหมาะกับผŒาสีอ‹อนเท‹านั้น เช‹น สีขาว สีฟ‡าอ‹อน สีชมพูอ‹อน เปšนตŒน

สีพลาสติซอล

ขŒอดี = สามารถสกรีนงานรายละเอียดเล็กไดŒ
ขŒอจำกัด = ผิวสัมผัสหยาบ

2. สกรีนเม็ดสี

ราคา 45 บาท/จุด

เทคนิค CMYK (Offset)

ขŒอดี = ลักษณะการทำงาน แบบ 4 สี คือ ไม‹ว‹าสี ที่เราตŒองการสกรีนจะเยอะแค‹ไหน การทำแบบ แม‹ พิมพ จะไม‹เกิน 6 บล็อก (2 บล็อกที่เพิ่มมาคือ ขาวรอง พื้น และ ขาวไฮไลท ในกรณีเสื้อสี หรือสีดำ) เหมาะกับ งานที่ไม‹ละเอียดมากหนัก สามารถประหยัดแม‹พิมพไดŒ เหมาะสำหรับ ภาพวิว ภาพวาด หรือภาพเหมือน
ขŒอจำกัด = เนื่องจากการเรียงตัวของเม็ดสกรีน ซŒอนทับกันรายละเอียดที่ไดŒ อาจทำใหŒสีผิด เพี้ยนหรือหากสังเกตใกลŒๆ ในงานสีอาจมีความหม‹นหมองดูไม่สวยงาม

เทคนิค Halftone

ขŒอดี = เหมาะมากสำหรับงานที่ตŒองการสีที่ กลมกลืนกันอย‹างลงตัว (การไล‹สี) เพราะเทคนิคนี้จะ ทำใหŒ เสื้อสกรีน ออกมา เหมือนเราไดŒไล‹น้ำหนักของ ภาพ เช‹น สกรีน ภาพเหมือน ขŒอดีของเทคนิค นี้ในการ สกรีนแบบนี้ก็คือ จะไดŒสีที่สด และใกลŒเคียงกับตŒนฉบับ มากที่สุด
ขŒอจำกัด = ผิวสัมผัสไม‹เรียบเนียน

3. สกรีนไฮเดน (Hiden)

ขŒอดี = งานสกรีนไฮเดนสันนูนเกรดพรีเมี่ยม คมชัด ติดทน
ขŒอจำกัด = ไม‹เหมาะกับงานลายละเอียดเล็ก

ราคา 35 บาท/จุด

4. สกรีนไล่สี

ขŒอดี = เทคนิคไล่สี ใช้เทคนิคง่ายๆ คือการ ไล่สีโดย การเอาสีมาผสมกัน
ขŒอจำกัด = เนื่องจากเป็นการสกรีนไล่สีทีละ ตัว สีที่เกิดจากการสกรีนมีโอกาสไม่เหมือน กันหมดทุกตัว (แนะนำ DFT จะไล่สีได้เหมือน กันทุกตัว)

ราคา 10 บาท/จุด

5. สกรีนนูน

ขŒอดี = ติดทนดีมาก
ขŒอจำกัด = จำกัดการนูนของแต่ละสี เช่น 1 ลาย มี 2 สี จะมีแค่สีเดียวที่สามารถนูนได้

ราคา 10 บาท/จุด

6. สกรีน DFT

ขŒอดี = เหมาะกับงานที่มีรายละเอียดสูง ใช้ได้ กับทุกเนื้อผ้า ไม่จำกัดสี จำนวนน้อยสามารถ ทำได้
ขŒอจำกัด = เมื่อรีดลายสกรีนลงเนื้อผ้าแล้วจะ ปิดทึบ ไม่มีรูระบาย ทำให้ระบายอากาศได้ยาก

ราคาตามตาราง
(คลิกเพื่อดูราคา)

7. สกรีน DTG

ขŒอดี = งานพิมพ์มีรายละเอียดสูง หมึกซึมลง ในเส้นใยผ้า ระบายอากาศได้ดี
ขŒอจำกัด = พิมพ์ลงผ้าที่มีส่วนผสม Polyester ไม่ได้ ไม่เหมาะกับงานจำนวนเยอะเนื่อง จากต้นทุนสูง

ต้องนำลายมาประเมินราคา

8. สกรีนกากเพชร

ขŒอดี = นำมาผสมผสานกับเทคนิคการสกรีน ในรูปแบบต่างๆ ทำให้งานพิมพ์มีความหรูหรา ระยิบระยับ โดดเด่น สะดุดตา
ขŒอจำกัด = กากเพชรอาจมีผงหลุดออกมา เล็กน้อย

ราคา 15 บาท/สี

9. สกรีนสีเรืองแสง

ขŒอดี = เรืองแสงทันทีที่ปิดไฟ เรืองแสง ทั่ว ลายสกรีนทั้งหมดสม่ำเสมอ
ขŒอจำกัด = ไม่มี

ราคา 20 บาท/สี

10. สกรีนสีสะท้อนแสง

ขŒอดี = มีลักษณะเด่นชัดต่อเมื่ออยู่กลางแสง แดด หรือหากเป้นเวลากลางคืนนั้นจะมอง เห็นได้ดีก็ต่อเมื่อเราฉายแสงไฟ
ขŒอจำกัด = ไม่มี

ราคา 10 บาท/สี

11. สกรีนโอโลแกรม

ขŒอดี = งานคุณภาพ ติดทนนาน ไม่หลุด
ข้อจำกัด = ราคาสูง

ต้องนำลายมาประเมินราคา

12. สกรีนฟรอยด์เงิน/ทอง

ขŒอดี = งานสกรีนจะมีความเงางาม สวยงาม
ขŒอจำกัด = ความเงางามของฟอยล์จะอยู่ไม่ ทนมากหลังการซักใช้งานหลายๆครั้ง และ อาจมีการหลุดลอกเล็กน้อยเมื่อใช้งานไป นานๆ

ราคา 15 บาท/จุด

หมายเหตุ 100 ตัวขึ้นไป (ลายเดียวกัน)
ฟรีบล็อคสกรีน 3 บล็อค มูลค่า 900 บาท
หากมีบล็อคเพิ่มเติม ราคาบล็อคละ 300 บาท
ยกเว้น สกรีน DFT 100 ตัว
สามารถคละลายได้ไม่เสียค่าบล็อคเพิ่ม

เลือก Somsri
แล้วดียังไง?

คุณภาพสินค้า
ระดับพรีเมี่ยม

ราคาคุ้มค่า

มีผู้เชี่ยวชาญคอย ดูแลปรึกษาตลอด ทั้งกระบวนการ

การบริการครบวงจร
จบในที่เดียว

บริการหลังการขาย
การันตีสินค้า 90 วัน

ขั้นตอนการสั่งผลิต

1.

แจ้งความต้องการ

2.

ส่งไฟล์เพื่อจัดทำ Artwork

3.

ประเมินราคาและออกใบเสนอราคา

4.

ชำระยอดมัดจำ 50%

(กรณียอดต่ำกว่า 50,000 บาท ชำระเต็มจำนวน)

5.

ลูกค้าตรวจสอบ เสื้อตัวอย่าง

6.

ผลิตเสื้อออเดอร์จริง

7.

ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนวันที่จัดส่ง

8.

ลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือ

สั่งกับ Somsri
ประหยัดค่า
อะไรบ้าง

1. ค่าส่งที่บานปลาย

2. ค่าบล็อกยิบย่อย

3. ค่าทำแพทเทิร์นจุกจิก

4. ซื้อกับเราไม่ขึ้นขุยชัวร์ ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ