Our customers

สมศรีมีเสื้อพรŒอมที่จะตอบสนองความตŒองการของสินคŒา แบรนด รวมไปถึงองคกรของคุณ ดŒวยเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ออกแบบ ผลิต สกรีน และป˜ก ครบจบที่เดียว

เลือก Somsri
แล้วดียังไง?

คุณภาพสินค้า
ระดับพรีเมี่ยม

ราคาคุ้มค่า

มีผู้เชี่ยวชาญคอย ดูแลปรึกษาตลอด ทั้งกระบวนการ

การบริการครบวงจร
จบในที่เดียว

บริการหลังการขาย
การันตีสินค้า 90 วัน

ขั้นตอนการสั่งผลิต

1.

แจ้งความต้องการ

2.

ส่งไฟล์เพื่อจัดทำ Artwork

3.

ประเมินราคาและออกใบเสนอราคา

4.

ชำระยอดมัดจำ 50%

(กรณียอดต่ำกว่า 50,000 บาท ชำระเต็มจำนวน)

5.

ลูกค้าตรวจสอบ เสื้อตัวอย่าง

6.

ผลิตเสื้อออเดอร์จริง

7.

ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนวันที่จัดส่ง

8.

ลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือ

ชนิดผ้าและราคาเสื้อ

**ทางเรามีบริการ QC & Pack อย่างดี **

ตารางขนาดสกรีน

ราคางานสกรีน

1. สกรีนธรรมดา (Silk Screen)

ราคา สีและจุดแรก 10 บาท สีและจุดถัดไป 5 บาท

สียาง

ข้อดี = ผิวสัมผัสเรียบ
ข้อจำกัด = ไม‹เหมาะกับงานที่มีรายละเอียด เล็กมาก เพราะงานสกรีนอาจไม‹คมไดŒ

สีจม

ข้อดี = เนื้อสกรีนจมไปกับเนื้อผŒา ใหŒ ความ รูŒสึกเนื้อสกรีนเปšนเนื้อเดียวกับเสื้อ
ขŒอจำกัด = เหมาะกับผŒาสีอ‹อนเท‹านั้น เช‹น สีขาว สีฟ‡าอ‹อน สีชมพูอ‹อน เปšนตŒน

สีพลาสติซอล

ขŒอดี = สามารถสกรีนงานรายละเอียดเล็กไดŒ
ขŒอจำกัด = ผิวสัมผัสหยาบ

2. สกรีนเม็ดสี

ราคา 45 บาท/จุด

เทคนิค CMYK (Offset)

ขŒอดี = ลักษณะการทำงาน แบบ 4 สี คือ ไม‹ว‹าสี ที่เราตŒองการสกรีนจะเยอะแค‹ไหน การทำแบบ แม‹ พิมพ จะไม‹เกิน 6 บล็อก (2 บล็อกที่เพิ่มมาคือ ขาวรอง พื้น และ ขาวไฮไลท ในกรณีเสื้อสี หรือสีดำ) เหมาะกับ งานที่ไม‹ละเอียดมากหนัก สามารถประหยัดแม‹พิมพไดŒ เหมาะสำหรับ ภาพวิว ภาพวาด หรือภาพเหมือน
ขŒอจำกัด = เนื่องจากการเรียงตัวของเม็ดสกรีน ซŒอนทับกันรายละเอียดที่ไดŒ อาจทำใหŒสีผิด เพี้ยนหรือหากสังเกตใกลŒๆ ในงานสีอาจมีความหม‹นหมองดูไม่สวยงาม

เทคนิค Halftone

ขŒอดี = เหมาะมากสำหรับงานที่ตŒองการสีที่ กลมกลืนกันอย‹างลงตัว (การไล‹สี) เพราะเทคนิคนี้จะ ทำใหŒ เสื้อสกรีน ออกมา เหมือนเราไดŒไล‹น้ำหนักของ ภาพ เช‹น สกรีน ภาพเหมือน ขŒอดีของเทคนิค นี้ในการ สกรีนแบบนี้ก็คือ จะไดŒสีที่สด และใกลŒเคียงกับตŒนฉบับ มากที่สุด
ขŒอจำกัด = ผิวสัมผัสไม‹เรียบเนียน

3. สกรีนไฮเดน (Hiden)

ขŒอดี = งานสกรีนไฮเดนสันนูนเกรดพรีเมี่ยม คมชัด ติดทน
ขŒอจำกัด = ไม‹เหมาะกับงานลายละเอียดเล็ก

ราคา 35 บาท/จุด

4. สกรีนไล่สี

ขŒอดี = เทคนิคไล่สี ใช้เทคนิคง่ายๆ คือการ ไล่สีโดย การเอาสีมาผสมกัน
ขŒอจำกัด = เนื่องจากเป็นการสกรีนไล่สีทีละ ตัว สีที่เกิดจากการสกรีนมีโอกาสไม่เหมือน กันหมดทุกตัว (แนะนำ DFT จะไล่สีได้เหมือน กันทุกตัว)

ราคา 10 บาท/จุด

5. สกรีนนูน

ขŒอดี = ติดทนดีมาก
ขŒอจำกัด = จำกัดการนูนของแต่ละสี เช่น 1 ลาย มี 2 สี จะมีแค่สีเดียวที่สามารถนูนได้

ราคา 10 บาท/จุด

6. สกรีน DFT

ขŒอดี = เหมาะกับงานที่มีรายละเอียดสูง ใช้ได้ กับทุกเนื้อผ้า ไม่จำกัดสี จำนวนน้อยสามารถ ทำได้
ขŒอจำกัด = เมื่อรีดลายสกรีนลงเนื้อผ้าแล้วจะ ปิดทึบ ไม่มีรูระบาย ทำให้ระบายอากาศได้ยาก

ราคาตามตาราง
(คลิกเพื่อดูราคา)

7. สกรีน DTG

ขŒอดี = งานพิมพ์มีรายละเอียดสูง หมึกซึมลง ในเส้นใยผ้า ระบายอากาศได้ดี
ขŒอจำกัด = พิมพ์ลงผ้าที่มีส่วนผสม Polyester ไม่ได้ ไม่เหมาะกับงานจำนวนเยอะเนื่อง จากต้นทุนสูง

ต้องนำลายมาประเมินราคา

8. สกรีนกากเพชร

ขŒอดี = นำมาผสมผสานกับเทคนิคการสกรีน ในรูปแบบต่างๆ ทำให้งานพิมพ์มีความหรูหรา ระยิบระยับ โดดเด่น สะดุดตา
ขŒอจำกัด = กากเพชรอาจมีผงหลุดออกมา เล็กน้อย

ราคา 15 บาท/สี

9. สกรีนสีเรืองแสง

ขŒอดี = เรืองแสงทันทีที่ปิดไฟ เรืองแสง ทั่ว ลายสกรีนทั้งหมดสม่ำเสมอ
ขŒอจำกัด = ไม่มี

ราคา 20 บาท/สี

10. สกรีนสีสะท้อนแสง

ขŒอดี = มีลักษณะเด่นชัดต่อเมื่ออยู่กลางแสง แดด หรือหากเป้นเวลากลางคืนนั้นจะมอง เห็นได้ดีก็ต่อเมื่อเราฉายแสงไฟ
ขŒอจำกัด = ไม่มี

ราคา 10 บาท/สี

11. สกรีนโอโลแกรม

ขŒอดี = งานคุณภาพ ติดทนนาน ไม่หลุด
ข้อจำกัด = ราคาสูง

ต้องนำลายมาประเมินราคา

12. สกรีนฟรอยด์เงิน/ทอง

ขŒอดี = งานสกรีนจะมีความเงางาม สวยงาม
ขŒอจำกัด = ความเงางามของฟอยล์จะอยู่ไม่ ทนมากหลังการซักใช้งานหลายๆครั้ง และ อาจมีการหลุดลอกเล็กน้อยเมื่อใช้งานไป นานๆ

ราคา 15 บาท/จุด

หมายเหตุ 100 ตัวขึ้นไป (ลายเดียวกัน)
ฟรีบล็อคสกรีน 3 บล็อค มูลค่า 900 บาท
หากมีบล็อคเพิ่มเติม ราคาบล็อคละ 300 บาท
ยกเว้น สกรีน DFT 100 ตัว
สามารถคละลายได้ไม่เสียค่าบล็อคเพิ่ม

ราคางานปัก

ป˜กธรรมดา

ขŒอดี = สามารถป˜กลงบนผŒาไดŒหลายชนิด ทำใหŒ งานโลโกŒหรืออักษรดูสวยงาม
ขŒอจำกัด = ถŒาแบบมีการไล‹เฉดสี หรือขนาดฟอนท เล็กมากจนเกินไป จะไม‹สามารถเก็บส‹วน รายละเอียดงานไดŒหมด ซึ่งจะทำใหŒงานป˜ก ไม‹สวยงามดูยึกยือ และไม‹คมชัด

ป˜กทรานสเฟอร์

ขŒอดี = งานป˜ก HD จะมีความสวยงาม เนื้อเนียน ละเอียด โดดเด‹นคมชัดแมŒจะตัวอักษรเล็ก
มากก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถไล‹เฉดไดŒ ไม‹จำกัดสีอีกดŒวย ขŒอจำกัด = จะตŒองเปšนงานที่อยู‹บนพื้นทึบเท‹านั้น จึง สามารถทำได้

งานปักจะประเมินราคาตามจำนวน ขนาด และสีไหมปัก สามารถส่งแบบมาให้แอดมินประเมินทางแชทไลน์ได้เลยนะคะ

***งานปักไม่แนะนำให้ใช้กับผ้ากีฬา เนื่องจากตัวผ้าลื่น งานปักจะทำให้ผ้าย่นได้***

ราคางาน Sublimation

การพิมพ์ (Sublimation)

กระบวนการพิมพสกรีนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมเป็นอยางสูง โดยใช้ ความร้อนเข้ามาทำใหน้ำหมึกซึมเขาไปในเนื้อผ้า นิยมทำเปนเสื้อกีฬา

sport price

ตัวอย่างงานสกรีน

ตัวอย่างงานปัก

ตัวอย่างงาน Sublimation